Mapa
Mapa en català |
Mapa en español
Pàgina principal en català

Les novetats del web
Orígens i característiques del web
Versió mòbil
Buscador intern
Materials: notes sobre la seva utilització
Materials aliens: consideracions sobre la seva divulgació
Activitats amb menors i protecció de dades
Un magatzem de recursos
Sobre els enllaços a altres webs
--
Tothom és necessari
    Un adolescent activista
    Activisme i voluntariat: cites
    Drets humans i educació: cites
--
Col.laboracions

Objectius

Objectius i justificació de l'educació en drets humans
Educació en drets humans: assignatura pendent

Material didàctic

Guia d'educació en drets humans
    La Declaració Universal
Classificació temàtica de materials i propostes (racisme, refugiats, pena de mort, drets de les dones...)
Materials d'altres entitats disponibles a la xarxa
Materials en català
    Informe Anual; suggeriments didàctics
    Carpeta 4 Propostes didàctiques
    Els drets dels infants
    AI educa i "Al derecho y al revés"
    Jo acuso
    Treballs de recerca de Batxillerat
   Virus i epidèmies
   L'Holocaust i altres genocidis
Materials i recursos per a Primària
Anglès i drets humans
Propostes d'altres autors/entitats
Altres materials
WebQuest i drets humans
Materials en PPP
--
DH: educació i transversalitat
L'aprenentatge cooperatiu
Valors i llibres de text: guia

Recursos

Cine i drets humans
    Notes sobre les edats
    El cine i la Declaració Universal
    Fragments de pel.lícules
        Utilització de fragments de pel.lícules
    Cultura de la violència
    Pel.lícules par a Primària
    Recull de propostes didàctiques
    Llista de pel.lícules
    Suggeriments generals
    Organització d'un cine fòrum
    Pel.lícules a partir d'obres literàries
---

Literatura, notícies i drets humans
    Suggeriments per al treball amb textos
    Comentaris de textos
    Notes sobre els textos recopilats
    La Declaració Universal
    La Declaració Universal i la poesia
        Recursos relacionats amb la poesia
        Poesia a l'aula, suggeriments didàctics
        Poesia i drets humans a Primària
     Aforismes i drets humans
     Micro-relats i drets humans
    Textos: classificació temàtica
    Pel.lícules a partir d'obres literàries
---

Humor gràfic i drets humans
    Propostes didàctiques
    Notes sobre les vinyetes recopilades
---
Arts plàstiques i drets humans
    Suggeriments
    Poesia visual
    La Declaració Universal i la pintura
       Recopilació ampliada
    Malalties infeccioses i epidèmies
    Pintura, pena de mort i tortura

       Recopilació ampliada
---
Música i drets humans
    Fitxes musicals
--
Cartells sobre els DH
Calendari
---
Escoles pels drets humans
    Grup d'alumnes pels drets humans
    Escoles amigues dels drets humans
Accions Urgents als centres
Xerrades sobre AI
40 recursos per a l'EDH
--
Cursos de formació i recursos autoformatius
Enllaços a altres webs sobre educació

Temes i projectes (apartats no actualitzats)

Videojocs i valors
Educació, pau i drets humans
El joc, recurs educatiu

Documentació

Introducció a la Declaració Universal
Introducció a la Convenció dels Drets dels Infants
Història dels drets humans
Història de la infància
Drets dels infants
Els drets de les dones
Presos de consciència
Història de la pena de mort

Història de la tortura
Teories sobre els drets humans
Documents de les Nacions Unides i altres documents
    La Declaració Universal dels Drets humans
    Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà
    Alguns documents en format PDF

Contacte

Qui som i què fem
La trajectòria del Grup d'educació

.


Mapa
Mapa en español
| Mapa en català
 
Página principal en español

Las novedades de la web
Orígenes y características de la web
Versión móvil
Buscador interno
Materiales: notas sobre su utilización
Materiales ajenos: consideraciones sobre su divulgación
Actividades con menores y protección de datos
Un almacén de recursos
Sobre los enlaces a otras webs
--
Todo el mundo es necesario
    Un adolescente activista
    Activismo y voluntariado: citas
    Derechos humanos y educación: citas
--
Colaboraciones

Objetivos

Objetivos y justificación de la educación en derechos humanos
Educación en derechos humanos: asignatura pendiente

Material didáctico

Guía de educación en derechos humanos
    La Declaración Universal
Clasificación temática de materiales y propuestas (racismo, refugiados, pena de muerte, derechos de las mujeres...)
Materiales de otras entidades disponibles en la red

Materiales de AI
    Informe Anual; sugerencias didácticas
    Carpeta 4 propuestas didácticas
    Los derechos de la infancia
    AI educa y Al derecho y al revés
    Yo acuso
   Virus, epidemias y derechos humanos
   El Holocausto y otros genocidios
Materiales y recursos para Primaria
Inglés y derechos humanos
Propuestas de otros autores/entidades
Otros materiales
WebQuest y derechos humanos
Materiales en PPP
--
DH: educación y transversalidad
El aprendizaje cooperativo
Valores y libros de texto: guía

Recursos

Cine y derechos humanos
    Notas sobre las edades
    El cine y la Declaración Universal
    Fragmentos de películas
         Utilización de fragmentos de películas
    Cultura de la violencia
    Películas para Primaria
    Recopilación de propuestas didácticas
    Lista de películas
    Sugerencias generales
    Organización de un cine fórum
    Películas a partir de obras literarias
---

Literatura, noticias y derechos humanos
    Sugerencias para el trabajo con textos
    Comentarios de textos
    Notas sobre los textos recopilados
    La Declaración Universal
    La Declaración Universal y la poesía
        Recursos relacionados con la poesía
        Poesía en el aula, sugerencias didácticas
        Poesía y derechos humanos en Primaria
     Aforismos y derechos humanos
     Micro-relatos y derechos humanos
    Textos: clasificación temática
    Películas a partir de obras literarias
---

Humor gráfico y derechos humanos
    Propuestas didácticas
    Notas sobre las viñetas recopiladas
---
Artes plásticas y derechos humanos
    Sugerencias
    Poesía visual
    La Declaración Universal y la pintura
       Recopilación ampliada
    Enfermedades infecciosas y epidemias
    Pintura, pena de muerte y tortura
       Recopilación ampliada
---
Música y derechos humanos
    Fichas musicales
---
Carteles sobre los DH
Calendario
---
Escuelas por los derechos humanos
    Grupo de alumnos por los derechos humanos
    Colegios amigos de los derechos humanos
Acciones Urgentes en los centros
Charlas sobre AI
40 recursos para la EDH
---
Cursos de formación y recursos autoformativos
Enlaces a otras webs sobre educación

Temas y proyectos (apartados no actualizados)

Videojuegos y valores
Educación, paz y derechos humanos
El juego, recurso educativo

Documentación

Introducción a la Declaración Universal
Introducción a la Convención de los Derechos del Niño
Historia de los Derechos Humanos
Historia de la infancia
Derechos de la infancia
Los derechos de las mujeres
Presos de conciencia
Historia de la pena de muerte

Historia de la tortura
Teorías sobre los derechos humanos
Documentos de las Naciones Unidas y otros documentos
    La Declaración Universal de los Derechos Humanos
    Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
    Algunos documentos en formato PDF

Contacto

Quiénes somos y qué hacemos
La trayectoria del Grup d'educació

.
 Inici / Inicio