CATALÀ: Principal > Documentació | ESPAÑOL: > Principal > Documentación

Drets humans: documents (català) - Documentos en español

Índex:


Documents de les Nacions Unides

Carta de les Nacions Unides (referències als drets humans)
Declaració Universal dels Drets Humans
Declaració Universal dels Drets Humans (resumida i en llenguatge senzill, 10 a 12 anys)
Declaració Universal dels Drets de l'Infant
Declaració Universal dels Drets de l'Infant (resumida i en llenguatge senzill, 7 a 10 anys)
Convenció sobre els Drets de l'Infant
Convenció sobre els Drets de l'Infant (resumida)
Declaració sobre els principis socials i jurídics relatius a la protecció i al benestar dels infants
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics
Segon Protocol Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, destinat a abolir la pena de mort
Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals
Declaració sobre la l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona
Convenció sobre l'Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la Dona
Declaració sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial
Convenció sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial
Declaració contra la Tortura
Convenció contra la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants
Convenció sobre la Imprescriptibilitat dels Crims de Guerra i dels Crims de Lesa Humanitat
Declaració sobre una Cultura de Pau
Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament
Declaració sobre els drets de les generacions futures

La Carta Internacional dels Drets Humans. Es coneix amb aquest nom el conjunt de la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, i el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals,  junt amb els corresponents protocols.

Les versions en català dels documents de les Nacions Unides recollides aquí tenen diferents procedències i traductors, ja que no hi ha versions oficials en català.

Documents històrics
Declaració de Drets (Bill of Rights). 1689 (fragment)
Declaració de Drets de Virgínia. 1776
Declaració d'Independència dels Estats Units. 1776 (fagment)
Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà. 1789
Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadana. 1791
Disponibles només en castellà: Declaración de Seneca Falls (1848); Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. URSS (1918); Fuero de los Españoles (1945)
Altres documents
Constitució Espanyola. 1978 (fragment, articles 10 al 55: Dels drets i dels deures fonamentals)
Declaració de Rio de Janeiro. Fòrum internacional d'ONG. 1992
Carta Europea de Salvaguarda Dels Drets Humans a la Ciutat. 2000
Declaració Islámica Universal dels Drets Humans. Conferència Internacional Islàmica. 1981 (al basarse en la Llei Islámica, alguns dels seus continguts entren en conflicte amb la Declaració Universal de les Nacions Unides)
Disponible només en castellà: Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo (1990)
Documents d'Amnistia Internacional
Programa de 12 punts per a la prevenció de la tortura
Programa de 14 punts per a la prevenció de les desaparicions forçades
Declaració d'Estocolm (sobre la pena de mort)
Declaració sobre la participació del personal de la salut en la pena de mort
Pla d'acció de 10 punts per a l'eradicació de la mutilació genital femenina
Principis de drets humans per a les empreses
Informació complementària
-Definicions: declaració, convenció, pacte...
-Alguns documents en format PDF
-Universal Declaration of Human Rights
.

Derechos humanos: Documentos (español) - Documents en català

Índice


Documentos de las Naciones Unidas

Carta de las Naciones Unidas (referencias a los derechos humanos)
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Declaración Universal de los Derechos Humanos (resumida y en lenguaje sencillo, 10 a 12 años)
Declaración de los Derechos del Niño
Declaración de los Derechos del Niño (resumida y en lenguaje sencillo, 7 a 10 años)
Convención sobre los Derechos del Niño
Convención sobre los Derechos del Niño (resumida)
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (OIT)
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
El crimen de genocidio - Resolución 96. 1946
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad
Declaración sobre las personas defensoras de los derechos humanos
Declaración sobre una Cultura de Paz

Manifiesto de Sevilla
Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

En español, puedes buscar los documentos de las Naciones Unidas en:
https://www.un.org/es/

La Carta Internacional de Derechos Humanos. Se conoce con este nombre el conjunto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con los correspondientes protocolos.

Documentos históricos
Declaración de Derechos (Bill of Rights). 1689 (fragmento)
Declaración de Derechos de Virginia. 1776
Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 1776 (fagmento)
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 1789
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. 1791
Declaración de Seneca Falls. 1848
Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. URSS, 1918
Fuero de los Españoles. 1945
Otros documentos
Constitución Española. 1978 (fragmento, artículos 10 al 55: De los derechos y deberes fundamentales)
Declaración de Rio de Janeiro. Fórum internacional de ONG. 1992
Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Conferencia Internacional Americana. Bogotá, 1948
Declaración Islámica Universal de los Derechos Humanos. Conferencia Internacional Islámica. 1981
Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo. 1990
(al basarse en la Ley Islámica, algunos contenidos de las dos declaraciones entran en conflicto con la Declaración Universal de las Naciones Unidas)
Documentos de Amnistía Internacional
Programa de 12 puntos para la prevención de la tortura
Programa de 14 puntos para prevenir las desapariciones forzadas
Declaración de Estocolmo (sobre la pena de muerte)
Guía de 12 puntos para la formación y educación en DH de los funcionarios del estado
10 normas básicas de DH para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
Información complementaria
-Definiciones: declaración, convención, pacto...
-Algunos documentos en formato PDF
-Universal Declaration of Human Rights
Inici / Inicio