Principal > Recursos > CINE > Fitxes de fragments > Utilització de fragments
Utilització de fragments de pel.lícules; consideracions generals

Com a alternativa a la projecció d'una pel.lícula sencera, el treball a partir de fragments és una opció molt interessant. Ja sigui per raons de temps, o perquè només es vol treballar algun dels seus continguts, o perquè sencera la pel.lícula és inadequada per algun motiu.

En funció dels temes que es vulguin treballar i del tipus de activitat que es vulgui realitzar se seleccionen els fragments. La preparació pot ser més o menys laboriosa depenent del projecte concret que es vulgui desenvolupar: per exemple, al marge de la temàtica escollida, es pot utilitzar un únic fragment d'una determinada pel.lícula, o diferents fragments de la mateixa pel·lícula, o fragments de diferents pel·lícules.

Un cop decidit el fragment o els fragments que es faran servir i l'ordre en què es presentaran, el més pràctic és preparar el material de manera adequada (sobretot en el cas de fragments de diferents pel.lícules). Per exemple, preparant un suport (DVD o similar) amb les seqüències escollides i en l'ordre desitjat. El problema és que no tothom està habituat a aquesta mena de feines, o no té el temps necessari per entretenir-s'hi. En el cas de fragments d'una mateixa pel·lícula és més fàcil, n'hi ha prou amb tenir identificats els moments d'inici i final de cada fragment.

A més, a diferència del treball amb textos literaris, en què és relativament fàcil localitzar fragments adequats (inclosos en moltes ocasions en els mateixos llibres de text), en el cas de les pel.lícules no existeixen materials preparats amb aquesta finalitat. Per tant, la viabilitat d'aquestes apostes dependrà en gran mesura de la voluntat del docent de dur-les a terme, supeditada al seu torn a la seva capacitat de preparar, quan sigui necessari, el material adequat.

No obstant això, almenys en la seva versió més senzilla, consistent en passar només un fragment d'una pel.lícula, és una opció fàcil i atractiva, ja que adequadament plantejada pot donar molt de si.

El treball a partir de fragments amplia el ventall de possibilitats que ofereix el món del cinema en l'ensenyament (i en concret, en l'ensenyament dels drets humans). En funció del temps disponible, de la composició del grup, dels objectius del professorat i dels recursos tècnics que es tinguin a l'abast, és una opció que cal tenir en compte.

Inici