Principal > Materials > Guia d'educació > La Declaració Universal

Guia d'educació - La Declaració Universal dels Drets Humans

Aquesta proposta forma part de la Guia de educació en drets humans | Versió en castellà

Descripció
Suggeriments per a promoure entre l'alumnat el coneixement de la Declaració Universal dels Drets Humans, de manera que, una vegada coneguda, tingui l'oportunitat d'interioritzar els seus principis i pugui aprendre a actuar d'acord amb ells.

Material
Índex d'articles
Enllaços directes a les propostes de cadascun dels articles:
Preàmbul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Edats
A partir de 12 anys (segons l'edat de l'alumnat, els suggeriments i les activitats requereixen una major o menor intervenció i orientació per part del professor/a).

Metodologia
Els suggeriments de cada article s'han recopilat amb la finalitat que el professor/a pugui escollir i utilitzar aquells que cregui més convenients, adaptant-los si cal a les necessitats del propi alumnat. Tant els suggeriments com els materials complementaris es presenten perquè siguin utilitzats de la forma que es consideri més oportuna:

-Quant al format utilitzat: respostes a un qüestionari, organització de debats, treball individual o en grups, elaboració de textos, recerques a Internet, etc.
-Quant als continguts: seleccionant només alguns dels suggeriments, reformulant-los, completant-los amb d'altres, etc.
-Quant a les àrees implicades: de forma preferent en una assignatura (Ética, Tutoria, Socials), de forma coordinada, implicant altres matèries (recerques d'informació a Història, consultes de textos a Llengua, etc.).
També s'ha de tenir en compte que en ocasions la Declaració dedica diferents articles a concretar un aspecte o dret global (els tres primers articles sobre el dret fonamental a la vida, la dignitat i la llibertat; o el dret a la justícia, desenvolupat en els articles 6 al 11). En aquests casos es pot enfocar el treball basant-se en el concepte general, utilitzant segons millor convingui els diferents suggeriments agrupats sota cada article.


Materials complementaris

1 - Propostes generals sobre la Declaració Universal
Com a introducció o complement dels suggeriments vinculats a cadascun dels articles d'aquest apartat es pot utilitzar algunes de les propostes didàctiques orientades a tractar el contingut de la Declaració Universal en el seu conjunt incloses a la "Guia d'educació".
Consulta la Taula de propostes.
A tall d'exemple, les següents són algunes de les propostes que s'inclouen i que es recomanen amb aquesta finalitat:
-Anàlisi i interpretació de la realitat social
-Els drets humans a l'escola
-Acròstics
-Textos iniciats

2 - 30 cartells sobre la Declaració Universal dels Drets Humans il·lustrats amb vinyetes
Els cartells il·lustrats faciliten el treball, motivant l'alumnat. Al principi de l'activitat (o al final, a manera de conclusió) es pot proposar a l'alumnat que comenti el que li suggereix la vinyeta corresponent. Aquests comentaris es poden fer de forma individual o en grups, per escrit o oralment, organitzant un petit debat a partir de les idees sorgides, etc.
-Descàrrega dels cartells
-Suggeriments per a treballar a partir de les vinyetes dels cartells

3 - Treball amb textos literaris o notícies
El treball amb textos adequats (notícies, fragments d'assajos, obres de ficció, etc.), és un gran recurs per a introduir o completar el treball sobre els diferents articles de la Declaració Universal.
-Selecció de textos i notícies, agrupats per temes.
-Indicacions generals per al treball amb textos.

4 - La Declaració Universal i la pintura
-Galeria d'imatges
-Suggeriments didàctics

5 - La Declaració Universal i el cine
-Pel.lícules relacionades amb els diferents articles de la Declaració Universal, acompanyades de suggeriments didàctics.

6 - Informació sobre la Declaració Universal
-Text de la Declaració Universal (en versió completa i en llenguatge senzill; en format HTML i PDF).
-La Declaració Universal (orígens, rellevància i influència, contingut, característiques...).
-Context de la Declaració Universal (història dels drets humans, Segle XX).

--
 Elaboració del material
-Adaptació de les propostes elaborades pel grup de Burgos d'Amnistia Internacional amb motiu de l'exposició "Los derechos humanos, una tarea común", Burgos, 2006 (adaptació realitzada pel Grup d'educació de Amnistia Internacional Catalunya, responsable a més de l'elaboració o recopilació dels recursos continguts en els diferents annexos).
-Les adaptacions i ampliacions dels suggeriments continguts en les fitxes de cadascun dels articles s'han fet tenint com a referència diferents materials, especialment la "Guía de los derechos humanos" (Jordi Beltrán i Antonio Roig. Biblioteca de Recursos Didácticos Alhambra. Madrid, 1993).
-A cadascuna de les fitxes dels articles a més se li ha afegit la proposta corresponent (en ocasions també revisada) inclosa en els "Materiales para la educación en Derechos Humanos" (Gorka Azkarate, Lourdes Errasti i Maite Mena. Ararteko, 2000). Material sencer: www.ararteko.net/webs/publicaciones-menor-cast.htm
 
 


vuelve al inicio