Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes monogràfiques sobre temes diversos
El treball de les ONG


Descripció
Investigació sobre les diferents ONG existents i sobre la importància social de la seva feina.

Àrea
Tutoria, Socials.

Edat
Segon cicle d'ESO i Batxillerat (a partir de 14 anys).

Durada
Dues sessions, la primera variable (en funció del documental projectat),  la segona de 60 minuts.

Dret relacionat
Els drets humans en general, i de manera especial, el dret o drets concrets sobre els quals treballen les ONG seleccionades.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Conèixer les diferents ONG existents.
Reflexionar sobre la importància de la seva feina.
Reflexionar sobre la necessitat d'exercir una ciutadania  responsable i participativa.

Preparació per part del professorat
Aconseguir el documental necessari.
Establir els contactes necessaris si es vol comptar amb la participació del representant d'alguna ONG.

Material o suport
1 Enquesta sobre el treball de les ONG (annex 1).
2 Un documental sobre la feina d'alguna ONG coneguda, o temàtic sobre algun àmbit d'actuació d'algunes ONG (la fam, la falta d'aigua, de recursos sanitaris, de drets civils i polítics, etc.).
Els criteris de selecció del documental poden ser diferents:
-L'impacte mediàtic de les activitats de l'ONG.
-La seva vinculació amb alguna ONG o iniciativa d'àmbit local o regional, propera per tant a l'alumnat.
-El fet que l'hagin passat recentment per la televisió, i per tant sigui un tema de relativa actualitat.
-Des d'un punt de vista merament pràctic, la facilitat d'aconseguir-lo.

Metodologia
1a. Sessió
Passar el documental seleccionat.
De forma aleatòria, formar petits grups d'alumnes (uns 5 per a un grup de 30 alumnes).

Entre la primera i la segona sessió, cada grup, de forma conjunta, ha de fer el següent:
-Contestar el qüestionari que s'adjunta.
-Escollir una ONG sobre la qual farà el seu treball de recerca. L'ONG escollida no té perquè estar relacionada amb el tema del documental. Ni té perquè ser una gran ONG, pot ser també una ONG petita, local (en ocasions fins i tot pot ser preferible aquesta opció).
-Buscar informació sobre les activitats d'aquesta ONG.
-Preparar una presentació sobre l'ONG seleccionada. Ha d'incloure els següents aspectes:
   - Presentació general
   - Objectius que persegueix.
   - En quins països opera.
   - Com es finança.
   - On s'han d'adreçar les persones interessades en fer-se'n sòcies.
   - Seu social, adreça web....

2a. Sessió
Cada grup, durant uns 10 minuts, presenta els seus treballs i les seves conclusions al grup classe.
Es pot fer servir qualsevol suport visual, pòsters, cartells, vídeos, PowerPoint....
Al final, comentar conjuntament les diferents exposicions.
En el cas de grups classe molt nombrosos, al formar-se més grups de treball es pot optar per dedicar dues sessions a aquesta fase, de manera que tots els grups puguin fer les seves exposicions i quedi temps per a les conclusions finals. Una altra opció, per tal de no allargar l'activitat, consisteix en formar grups una mica més grans, de manera que amb una sola sessió hi hagi temps per a què tots facin les respectives exposicions.

3a Sessió (opcional)
Visita al centre del representant d'una ONG.
Al final de la 2a. sessió es decideix entre tot el grup classe quina ONG es podria convidar a visitar el centre, i així conèixer les seves activitat més personalment, tenint l'oportunitat de fer totes les preguntes que se'ls acudeixin.

Avaluació
S'han implicat en l'activitat, tant durant el procés de recopilació d'informació com durant la presentació?
Si han escollit alguna ONG local de reduïdes dimensions, han fet alguna valoració de la seva feina (optimització dels recursos, eficàcia...) en comparació a les grans ONG?
Ha sorgit espontàniament la possibilitat de participar d'alguna manera en alguna ONG (de les seleccionades o alguna altra), o en alguna iniciativa de treball social?
Si s'ha fet la tercera sessió, com han valorat la participació del representant de l'ONG?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Escoles pels drets humans. Proposta global sobre educació en drets humans dirigida als centres d'ensenyament. Amnistia Internacional.
Alguna altra activitat de la Guia relacionada amb els drets humans en general, per exemple Actualitat i drets humans (consulta també la taula de propostes).

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).

Annex 1. Qüestionari

-Sabeu el significat de les sigles ONG?

-Quines ONG coneixeu? Hi ha algun membre de la vostra família, o alguna persona del vostre cercle proper, que sigui sòcia d'alguna ONG? De quines?

-Creieu que són importants les ONG? Per què?

-Us agradaria formar part d'una ONG? Si no ara, potser quan sigueu una mica més gran? Per què?

-Decidiu entre tots quina serà la ONG que presentareu a la resta de companys.

-Quina informació us ha aportat el documental que no coneguéssiu?

-Creieu que es necessari difondre aquestes històries? Per què?

Annex 2 Algunes ONG d'àmbit nacional o internacional
(la llista s'adjunta a títol orientatiu: n'hi ha moltes més, i alhora ja s'ha dit també pot ser interessant comptar amb les ONG locals):
-Amnistia Internacional
-Asociación pro derechos humanos
-Intermon
-Mans Unides
-Medicus Mundi
-Metges Sense Fronteres
-SOS racisme
-Niños y niñas de África
-Sos Infancia
-Pallassos sense fronteres
-Survival
-Setem