Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes per matèries; Setmana pels drets humans
Actualitat i drets humans


Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Representació gràfica, mitjançant diagrames de sectors i/o de barres, de la presència de notícies sobre drets humans a la premsa.

Àrea
Matemàtiques.

Edat
Primer cicle d'ESO (a partir de 12 anys).

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
La Declaració Universal dels Drets Humans en general, o algun dels drets en particular.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Coneixement de la Declaració Universal i reflexió sobre el seu contingut.
Treballar amb diagrames. Aprendre a fer-los servir per a representar fets de la vida quotidiana.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
La Declaració Universal dels Drets Humans
Diaris. Uns quants per a cada grup de treball. Si pot ser, tots els exemplars d'una setmana d'un determinat diari per a cada grup (no importa que no siguin recents o que cada grup treballi amb diaris diferents).

Metodologia
Uns dies abans, demanar la col·laboració de l'alumnat per a fer la recopilació dels diaris necessaris per a desenvolupar l'activitat (o si es prefereix, proporcionar-los si no representa una dificultat per part de l'educador/a).

Primera part
Dividir l'alumnat en grups de cinc.
Explicar-los que han de buscar en els diaris notícies relacionades amb els drets humans: dret a l'alimentació, sanitat, llibertat d'expressió, pau, habitatge, justícia, etc.
Comptabilitzar les vegades que cada tipus de dret apareix. Discriminar quan apareix en sentit negatiu (com a violació) o positiu (com a avanç o millora).
Elaborar diagrames de sectors o barres que reflecteixin la informació recollida: la relació entre notícies positives i negatives sobre un mateix dret, la diferent presència a la premsa dels diferents drets (també des d'un punt de vista positiu i negatiu).

Segona part
Cada grup exposa davant la resta de la classe els diagrames que ha elaborat, explicant què és el que més els ha cridat l'atenció durant la feina de comptabilitzar i comparar les diferents notícies.
Opcionalment:
Penjar els diagrames més reeixits des d'un punt de vista matemàtic i estadístic, així com els més interessants en funció del seu contingut en relació als drets humans.

Avaluació
En alguna ocasió havien mirat la premsa amb aquesta visió estadística?
Han detectat l'eventual absència de determinats drets? En cas afirmatiu, quina seria la raó? També s'hauria de manifestar en els gràfics la seva absència?

Continuïtat o relació amb altres activitats
1-Més exercicis sobre diagrames, %, etc.: activitat Diagrames, càlculs i drets humans.
2-Representació gràfica del text de l'activitat Imagina una llarga desfilada (corresponent a la publicació "La alternativa del juego - 2", Sedupaz).

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).