Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes per matèries; Setmana pels drets humans
Representació escultòrica


Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Elaboració (utilitzant materials reciclats) de petites escultures representatives dels diferents drets humans.
És una variant de l'activitat Icones.

Àrea
Plàstica, Tecnologia.

Edat
Primer cicle d'ESO (a partir de 12 anys).

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
La Declaració Universal dels Drets Humans en general.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Coneixement de la Declaració Universal i reflexió sobre el seu contingut.
Desenvolupament de la creativitat, representació plàstica de conceptes.

Preparació per part del professorat
Abans del dia de l'activitat, organitzar la recol·lecció del material de reciclatge necessari.

Material o suport
La Declaració Universal dels Drets Humans.
El material de reciclatge necessari (envasos, cartrons, plàstics, safates de suro blanc -porexpan-, etc.).
Materials i eines per a manipular-lo: tisores, grapadores, cinta adhesiva, cordills, cola, pintura, pinzells, etc.

Metodologia
Repartir la Declaració Universal dels Drets Humans; l'alumnat, de forma individual o en grups, ha d'escollir algun dels drets o conceptes recollits a la Declaració (veure les notes de l'annex 1).
A continuació, tenint en compte el material de reciclatge disponible, ha d'elaborar un projecte d'escultura representativa del dret o concepte escollit. El disseny pot ser figuratiu o abstracte.
Una cop elaborat el projecte, l'han d'executar.
Al final, comentar les diferents escultures realitzades, i en quina mesura han aconseguit reflectir el dret o concepte que es volia representar. A més de la seva representativitat, valorar també la seva qualitat artística.

Alguns suggeriments per al debat:

Avaluació
Són conscients del gran valor dels símbols com elements transmissors d'informació?
Creuen que els símbols, a més de transmissors d'informació, poden influir també sobre determinades conductes, actituds o valors?

Continuïtat o relació amb altres activitats
L'activitat Icones és una variant d'aquesta activitat; es pot portar a terme també de forma complementària o escollir alguna altra activitat d'aquest apartat de la Guia per a l'àrea de plàstica.

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya)

Annex 1
Tenir en compte que en alguns casos un article de la Declaració Universal dels Drets Humans reflecteix un concepte, en altres casos diferents articles de la Declaració completen un concepte i, finalment, alguns articles inclouen diferents conceptes.
Utilitzar, si es considera oportú, la classificació dels articles inclosa a l'apartat informatiu sobre la Declaració Universal dels Drets Humans.