Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes per matèries; Setmana pels drets humans
Memory dels drets humans


Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
A partir d'un Memory (joc d'associació de parelles de targetes) basat en personatges rellevants per la seva aportació als drets humans, familiaritzar-se amb aquests drets.

Àrea
Llengua, Tutoria, Tecnologia.

Edat
ESO (a partir de 12 anys).

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
La Declaració Universal dels Drets Humans en el seu conjunt.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Conèixer personatges rellevants que al llarg de la història han contribuït a l'avanç de les llibertats i els drets humans.
Fomentar l'educació moral i cívica de l'alumnat, a partir dels ideals dels personatges seleccionats.
Exercitar la memòria espaial.

Preparació per part del professorat
Preparació de les targetes del joc: imprimir-les i retallar-les (també es pot fer amb la participació de l'alumnat a l'iniciar l'activitat).

Material o suport
Targetes amb els personatges i petites descripcions de cadascun.
Si es fan grups, seran necessaris tants jocs de targetes com grups.
Si es vol implicar la matèria de tecnologia, es poden encolar les targetes en un contraplacat, serrar-les, polir-les i envernissar-les, de manera que el joc sigui materialment més consistent i durador.
>> Targetes amb els personatges. Arxiu PDF (1000 KB)

Metodologia

Primera part
Formar petits grups, d'unes 4 o 5 persones, com a màxim 10
Facilitar a cada grup un joc de targetes.
Segons l'edat de l'alumnat i del nombre d'integrants del grup, es poden seleccionar més o menys personatges per a jugar (si es seleccionen tots els personatges i el grup és reduït la dificultat evidentment és més gran).
Abans d'iniciar el joc es barregen les targetes i es col·loquen damunt de la taula cap per avall.
Per torns, cada jugador/a aixeca dues targetes; si encerta les dues targetes corresponents al mateix personatge, es queda les targetes i té dret a aixecar-ne dues més. En cas contrari, ha de tornar a deixar les targetes en la mateixa situació que les hagi trobat.
Els altres jugadors han d'intentar recordar la situació de cada targeta per a poder formar parelles quan els arribi el seu torn. Cada vegada que s'encerta, es llegeix el petit text referent al personatge.
El joc dura mentre queden targetes cap per avall per a associar.

Segona part
Comentaris comuns sobre els personatges del joc. Alguns suggeriments:

Avaluació
Han trobat atractiva aquesta variant del Memory?
Coneixien alguns dels personatges?
El joc (en general, i aquest en particular) és una forma útil d'introduir valors i afavorir la reflexió sobre aquests valors?

Continuïtat o relació amb altres activitats
Altres activitats per a l'àrea de Llengua d'aquest mateix apartat de la Guia.
També es pot seguir amb activitats relacionades amb la que ha estat realitzada. Per exemple:
-Ampliar la informació relativa als personatges del joc.
-Buscar altres personatges que hagin contribuït de forma significativa al progrés de les llibertats i dels drets humans; elaborar petites biografies de cadascun.
-Buscar personatges que, juntament amb la seva contribució al progrés dels drets de les persones, mantinguessin postures contràries a l'accés  a aquests drets per part d'alguns col·lectius (dones, menors, altres ètnies o religions, etc.).
-Elaborar un nou Memory, seleccionant primer els personatges, buscant la informació corresponent i dissenyant les targetes (es pot limitar la selecció dels personatges a només dones, o personatges de l'actualitat, o de la vida associativa i cultural de l'entorn de l'alumnat, etc.).

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).

Annex 1
Els personatges i les seves contradiccions:

Bartolomé de las Casas: va dedicar la seva vida a la defensa dels drets dels indis, i a lamentar la seva recomanació inicial relativa a la importació d'esclaus negres per a alleujar el treball forçat dels indígenes.

Voltaire: al mateix temps que era un gran defensor de les llibertats, justificava l'esclavitud en determinades circumstàncies, i tenia una gran aversió als negres.

Rousseau: el seu impuls i defensa de l'educació infantil, basada en el respecte, per a ell era compatible amb una subvaloració de les nenes, que considerava que havien d'educar-se en funció del que s'esperava més tard d'elles com a dones adultes: estar al servei de les necessitats dels homes.

Hammurabi: el codi que va recopilar (entre d'altres particularitats), com tots els codis de lleis de les societats esclavistes, diferenciava entre el valor de l'home lliure i el de l'esclau:
"Si un home ha rebentat l'ull d'un home lliure, se li rebentarà un ull."
"Si ha rebentat l'ull d'un esclau d'un home lliure, pagarà la meitat del preu de l'esclau."