Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes per matèries; Setmana pels drets humans
Els nostres avantpassats i els drets humans


Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Realització d'enquestes a gent gran i consulta d'hemeroteques per tal de formar-se una idea de l'estat dels drets humans fa unes dècades i la seva evolució fins arribar al moment actual.

Àrea
Socials, Llengua, Matemàtiques.

Edat
Primer cicle d'ESO (13 i 14 anys).

Durada
Tres sessions: de 10, 50 i 30 minuts.

Dret relacionat
Tots els de la Declaració Universal dels Drets Humans.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Conèixer la història dels drets humans.

Preparació per part del professorat
Per a la tercera sessió, familiaritzar-se amb la història dels drets humans.

Material o suport
Enquesta.

Metodologia
1ª Sessió. Presentació de l'enquesta, "Els nostres avantpassats i els drets humans" (o elaboració de l'enquesta de forma conjunta amb l'alumnat).

Treball de camp (fora de l'horari escolar).
Enquesta als pares, avis, gent gran. Completar la informació de les enquestes amb la consulta de la premsa de l'època (hemeroteques) o recerques a Internet (enciclopèdies, pàgines d'història...).

2ª Sessió. Buidatge de l'enquesta i representació gràfica del resultat.

3ª Sessió. Introducció a la història dels drets humans.

Avaluació
Valorar el grau d'implicació de l'alumnat en les activitats desenvolupades.
Valorar el grau de fiabilitat de les dades aportades.
Valorar l'eventual desconeixement previ dels propis orígens.
Valorar la capacitat de buidatge i representació gràfica de les enquestes.

Continuïtat o relació amb altres activitats
Altres activitats sobre els drets humans en general. Per exemple, Drets humans i humor gràfic.

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).

Annex. Enquesta.
L'enquesta pot ser més o menys extensa, centrar-se en aspectes relacionats amb alguns drets determinats (econòmics, socials, culturals, civils, polítics) o ser d'àmbit general. El model que adjuntem és merament orientatiu i pot ser modificat segons el criteri de l'educador/a, o a partir dels suggeriments del propi alumnat, si aquest intervé en l'elaboració del qüestionari.