Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
Rols professionals


Descripció
Observació d'una fotografia d'un home i una dona que treballen en un hospital i reflexió sobre els rols que se'ls assignen respectivament d'entrada.

Àrea
Tutoria, Ètica, Filosofia, Ciències socials...

Edat
A partir de 12 anys.

Durada
10 minuts

Dret relacionat
Articles 1 i 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans (igualtat de drets i oportunitats entre els homes i les dones).
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Comprovar l'existència de prejudicis en relació als diferents rols socials d'homes i dones.

Preparació per part del professorat
Lectura dels textos de l'annex 2, de cara a valorar la seva eventual utilització.

Material o suport
Una fotografia en la que apareguin un home i una dona, vestits ambdós amb bata blanca (se n'adjunta una a l'annex 1).

Metodologia
Davant la fotografia (també es pot presentar una situació hipotètica, sense la fotografia física) d'un home i una dona, vestits tots dos amb bata blanca, preguntar els rols que l'alumnat creu que representen cadascun d'ells.
Només si és necessari, indicar que representen rols diferents, un personatge és infermer/a i l'altre metge/ssa.
Fer que reflexionin en veu alta (o per escrit) sobre els eventuals estereotips.
Opcionalment:
A partir dels textos de l'annex 2, plantejar si existeixen diferències naturals entre homes i dones que fan que tinguin més facilitats i/o predisposició per a determinades feines.

Avaluació
Analitzar la capacitat de reflexió de l'alumnat.

Continuïtat o relació amb altres activitats
Totes les activitats d'aquest apartat, sobre la desigualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Elaboració del material
José Vicente Mestre (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya)

Annex 1
>> Imatge ampliada, PDF

Annex 2
Per a ús eventual per part de l'educador/a, si ho considera oportú:
a) Text de presentació de les activitats: Dones i homes: diferències i discriminacions.
b) Text de José Antonio Marina: La condición de hembra o varón.