Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
Carta a un maltractador


Descripció
Redacció individual d'una carta a un suposat maltractador.

Àrea
Tutoria, Ètica, Filosofia, Ciències socials, Llengua catalana, Llengua castellana.

Edat
A partir de 12 anys.

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
Article 5 de la Declaració Universal dels Drets Humans: "Ningú serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels inhumans o degradants."
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Prendre consciència de la gravetat de la violència contra les dones.
Capacitar l'alumnat per a escriure una carta formal.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
--

Metodologia
L'alumnat ha d'escriure una hipotètica carta a un maltractador, en la qual s'expressi el que es pensa i sent sobre la violència domèstica contra les dones.

Avaluació
Analitzar els textos elaborats.

Continuïtat o relació amb altres activitats
Totes les activitats d'aquest apartat.

Elaboració del material
José Vicente Mestre (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).

Informació complementària
Canviant el tema, es pot plantejar l'activitat en relació amb un altre destinatari. Per exemple:
-a un racista
-a un torturador
-a un explotador laboral infantil
-a un pederasta
-a un empresari explotador
-etc.