Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes sobre discriminació i violència contra les dones
Activitats domèstiques


Descripció
A partir d'una taula comptabilitzar qui assumeix les diferents feines de la casa i reflexionar al voltant de la incidència sobre cada membre de la família de les feines assumides.

Àrea
Tutoria, Ètica.

Edat
A partir de 12 anys.

Durada
20 minuts.

Dret relacionat
Articles 1 i 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans (igualtat de drets i oportunitats entre els homes i les dones).
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Afavorir la capacitat de reflexió sobre les feines domèstiques.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
Taula adjunta.

Metodologia
Repartir la taula entre l'alumnat.
L'alumnat haurà d'omplir les caselles d'activitats de la següent forma:
-Amb un 0 si el membre de la família no fa mai la feina.
-Amb un 1 si la fa en alguna ocasió.
-Amb un 2 si la fa freqüentment
-Amb un 3 si és l'únic que la fa
Sumar el total de cada columna i comparar.
Fer una valoració del conjunt de resultats de l'alumnat.
Reflexiona sobre el resultat (tenint en compte les diverses composicions familiars que es poden donar: eventuals famílies monoparentals, fills únics...).
Reflexionar sobre la nota adjunta a la taula de la casella "Relacionar i organitzar".

Avaluació
Valorar la capacitat de reflexió de l'alumnat.

Continuïtat o relació amb altres activitats
Totes les activitats d'aquest apartat.

Elaboració del material
José Vicente Mestre (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).

Annex: Taula orientativa
(cada alumne haurà de personalitzar la seva taula en funció de la seva composició familiar)
 
 
mare
pare
filla
fill
.......
àvia
avi
altres membres
cosir
               
planxar
               
cuinar
               
anar a comprar
               
rentar la roba
               
rentar els plats
               
fer la neteja
               
relacionar i organitzar (1)
               
total
               

(1) Relacionar i organitzar. Organitzar totes les activitats domèstiques i relacionar-les entre elles és el que permet que el dia a dia funcioni. És una tasca domèstica fonamental, que normalment no es reconeix, assumida habitualment per les dones. El fet que les dones l'assumeixin i al mateix temps no es comptabilitzi (no es reconegui) al fer balanç de les respectives tasques dutes a terme suposa una important discriminació. I un impediment perquè elles puguin desenvolupar feines fora de casa en igualtat de condicions amb l'home.