Principal > Documentació > Documents sobre DH

Convenció sobre l'Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la Dona


Adoptada i oberta a la firma i la ratificació, o adhesió, per l'Assemblea General en la seva resolució 34/180, de 18 de desembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de setembre de 1981, d'acord amb l'article 27
Els Estats Parts en la present Convenció,
--Considerant que la Carta de les Nacions Unides reafirma la fe en els drets humans fonamentals, en la dignitat i el valor de la persona humana i en la igualtat de drets d'homes i dones,
--Considerant que la Declaració Universal de Drets Humans reafirma el principi de la no discriminació i proclama que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i que tota persona pot invocar tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció, i per tant, sense discriminació de sexe,
--Considerant que els Estats Parts en els Pactes Internacionals de Drets Humans tenen la obligació de garantir a homes i dones la igualtat en el gaudi de tots els drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics,
--Tenint en compte les convencions internacionals concertades sota els auspicis de les Nacions Unides i els organismes especialitzats per afavorir la igualtat de drets entre l'home i la dona,
--Tenint en compte també les resolucions, declaracions i recomanacions aprovades per les Nacions
Unides i els organismes especialitzats per afavorir la igualtat de drets entre l'home i la dona,
--Preocupats, tanmateix, en comprovar que malgrat aquests diversos instruments, les dones continuen sent objecte d'importants discriminacions,
--Recordant que la discriminació contra la dona viola els principis d'igualtat de drets i del respecte de la dignitat humana, que dificulta la participació de la dona, en les mateixes condicions que l'home, en la vida política, social, econòmica i cultural del seu país, que constitueix un obstacle per a l'augment del benestar de la societat i de la família i que entorpeix el ple desplegament de les possibilitats de la dona per prestar servei al seu país i a la humanitat,
--Preocupats pel fet que en situacions de pobresa la dona té un accés mínim a l'alimentació, la salut, l'ensenyament, la capacitació i les oportunitats d'ocupació, com també a la satisfacció d'altres necessitats,
--Convençuts que l'establiment del nou ordre econòmic internacional basat en l'equitat i la justícia contribuirà significativament a la promoció de la igualtat entre l´ home i la dona,
--Subratllant que l'eliminació de l'aperheid, de totes les formes de racisme, de discriminació racial, colonialisme, neo-colonialisme, agressió, ocupació i dominació estrangeres i de la ingerència en els assumptes interns dels Estats és indispensable per a gaudir cabalment dels drets de l'home i de la dona,
--Afirmant que l'enfortiment de la pau i la seguretat internacionals, l'alleujament de la tensió internacional, la cooperació mútua entre tots els Estats amb independència dels seus sistemes socials i econòmics, el desarmament general i complet, en particular el desarmament nuclear sota un control internacional estricte i efectiu, l'afirmació dels principis de la justícia, la igualtat i el profit mutu en les relacions entre països, i l'exercici del dret dels pobles sotmesos a dominació colonial o a ocupació estrangera a l'autodeterminació i la independència, i també el respecte de la sobirania nacional i de la integritat territorial, promouran el progrés social i el desenvolupament i, en conseqüència, contribuiran a aconseguir la plena  igualtat entre l'home i la dona,
--Convençuts que la màxima participació de la dona en totes les esferes, en igualtat de condicions amb l'home, és indispensable per al desenvolupament ple i complet d'un país, el benestar del món i la causa de la pau,
--Tenint presents la gran aportació de la dona al benestar de la família i al desenvolupament de la societat, fins ara no plenament reconeguda, la importància social de la maternitat i la funció tant del pare com de la mare en la família i en l'educació dels fills, i conscients que el paper de la dona en la  procreació no ha de ser causa de discriminació, sinó que l'educació dels infants exigeix responsabilitat compartida entre homes i dones i la societat en el seu conjunt,
--Reconeixent que per aconseguir la plena igualtat entre l'home i la dona és necessari modificar el paper tradicional tant de l'home com de la dona en la societat i en la família,
--Resolts a aplicar els principis enunciats en la Declaració sobre l'eliminació de la discriminació contra la dona, i, per això, a adoptar les mesures necessàries a fi de suprimir aquesta discriminació en totes les seves formes i manifestacions,

Han convingut:

PART I
Article I
Als efectes de la present Convenció, l'expressió "discriminació contra la dona" denotarà tota distinció, exclusió o restricció basada en el sexe que tingui per objecte o per resultat disminuir o anul.lar el reconeixement, el gaudi o l'exercici per part de la dona, independentment del seu estat civil, sobre la base de la igualtat de l'home i la dona, dels drets humans i les llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol altra esfera.

Article 2
Els Estats Parts condemnen la discriminació contra la dona en totes les seves formes, convenen a seguir, per tots els mitjans apropiats i sense dilacions, una política encaminada a eliminar la discriminació contra la dona i, amb aquesta finalitat, es comprometen a:
a) Consagrar, si encara no ho han fet, en les seves constitucions nacionals i en qualsevol altra legislació apropiada el principi de la igualtat de l'home i de la dona i assegurar per llei o altres mitjans apropiats la realització pràctica d'aquest principi;
b) Adoptar mesures adequades, legislatives o d'altre caràcter, amb les sancions corresponents, que prohibeixin tota discriminació contra la dona;
c) Establir la protecció jurídica dels drets de la dona sobre una base d'igualtat amb els de l'home i garantir, per la via dels tribunals nacionals competents i d'altres  institucions públiques, la protecció efectiva de la dona contra tot acte de discriminació;
d) Abstenir-se d'incórrer en tot acte o pràctica de discriminació contra la dona i vetllar sempre perquè les autoritats i institucions públiques actuïn conformement a aquesta obligació;
e) Prendre totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació contra la dona practicada per qualssevol persones, organitzacions o empreses;
f) Adoptar totes les mesures adequades, fins i tot de caràcter legislatiu, per modificar o derogar lleis, reglaments, usos i pràctiques que constitueixen discriminació contra la dona;
g) Derogar totes les disposicions penals nacionals que constitueixin discriminació contra la dona.

Article 3
Els Estats Parts prendran en tots els àmbits, i en particular en les esferes política, social, econòmica i cultural, totes les mesures apropiades, fins i tot de caràcter legislatiu, per assegurar  el ple desenvolupament i progrés de la dona, amb l'objectiu de garantir-li l'exercici i el gaudí dels drets humans i les llibertats fonamentals en igualtat de condicions amb l'home.

Article 4
1.L'adopció pel Estats Parts de mesures especials de caràcter temporal encaminades a accelerar la igualtat de curs entre l'home i la dona no es considerarà discriminació en la forma definida en la present Convenció, però de cap manera no implicarà, com a conseqüència, el manteniment de normes desiguals o separades; aquestes mesures cessaran quan s'hagin aconseguit els objectius d'igualtat d'oportunitat i tracte.
2. L'adopció pels Estats Parts de mesures especials, fins i tot les contingudes en la present convocatòria, encaminades a protegir la maternitat no es considerarà discriminatòria.

Article 5
Els Estats Parts prendran totes les mesures apropiades per:
a) Modificar els patrons socioculturals de conducta d'homes i dones, amb la finalitat d'aconseguir l'eliminació dels perjudicis  i les pràctiques consuetudinàries i de qualsevol altra índole que estiguin basats  en la idea de la inferioritat o superioritat de qualsevol dels sexes o en funcions estereotipades d'homes i dones;
g) Garantir que l'educació familiar inclogui una comprensió adequada de la maternitat com a funció social i el reconeixement de la responsabilitat comuna d'homes i dones pel que fa a l'educació i al desenvolupament dels seus fills. S'entén que l'interès dels fills constituirà la consideració primordial en tots els casos.

Article 6
Els Estats Parts prendran totes les mesures apropiades, fins i tot de caràcter legislatiu, per suprimir totes les formes de tracta de dones i explotació de la prostitució de la dona

Part II
Article 7
Els Estats Parts prendran totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació contra la dona en la vida política i pública del país i, en particular, garantiran a les dones, en igualtat de condicions amb els homes, el dret a:
a) Votar a totes les eleccions i referèndums públics i ésser elegibles per a tots els organismes, els membres dels quals siguin objecte d'eleccions públiques;
b) Participar en la formulació de les polítiques governamentals i en l'execució d'aquestes, i ocupar càrrecs públics i exercir totes les funcions públiques en tots els plans governamentals.
c) Participar en organitzacions i associacions no governamentals que s'ocupin de la vida pública i política del país.

Article 8
Els Estats Parts prendran totes les mesures apropiades per garantir a la dona, en igualtat de condicions amb l'home i sense cap tipus de discriminació, l'oportunitat de representar el seu govern en el pla internacional i de participar en la labor de les organitzacions internacionals.

Article 9
1. Els Estats Parts atorgaran a les dones drets iguals que als homes per adquirir, conservar o canviar la nacionalitat. Garantiran, particularment, que ni el matrimoni amb un estranger ni el canvi de nacionalitat del marit durant el matrimoni canviïn automàticament la nacionalitat de l'esposa, la converteixin en apàtrida o l'obliguin a adoptar la nacionalitat del cònjuge.
2. Els Estats Parts atorgaran a la dona els mateixos drets que a l´ home pel que fa a la nacionalitat dels fills.

PART III
Article 10
Els Estats Parts prendran totes les mesures apropiades per evitar la discriminació contra la dona, a fi d'assegurar-li la igualtat de drets amb l'home en l'esfera de l'educació i en particular per assegurar, en condicions d'igualtat entre homes i dones:
a) Les mateixes condicions d'orientació en matèria de carreres i capacitació professional, accés als estudis i obtenció de diplomes en les institucions d'ensenyament de totes les categories, tant en zones rurals com urbanes; aquesta igualtat s'haurà d'assegurar en l'ensenyament preescolar, general, tècnic, professional i tècnic superior, com també a tots els tipus de capacitació professional;
b) Accés als mateixos programes d'estudis, als mateixos exàmens, a personal docent del mateix nivell professional i a locals i equips escolars de la mateixa qualitat;
c) L'eliminació de tot concepte estereotipat dels papers masculins i femenins en tots els nivells i en totes les formes d'ensenyament, mitjançant l'estímul de l'educació mixta i d'altres tipus d'educació que contribueixin a aconseguir aquests objectiu i, particularment, mitjançant la modificació dels llibres i els programes escolars i l'adaptació dels mètodes d'ensenyament;
d) Les mateixes oportunitats per a l'obtenció de beques i altres subvencions per cursar estudis;
e) Les mateixes oportunitats d'accés als programes d'educació permanent, inclosos els programes d'alfabetització funcional i d'adults, amb vista particularment a reduir com més aviat millor tota diferència de coneixements que hi hagi entre homes i dones;
f) La reducció de la taxa d'abandonament femení dels estudis i l'organització de programes per a aquelles joves i dones que hagin deixat els estudis prematurament
g) Les mateixes oportunitats per participar activament en l'esport i l'educació física;
h) Accés al material informatiu específic que contribueixi a assegurar la salut i el benestar de la família, inclosa la informació i l'assessorament sobre planificació de la família.

Article 11
1. Els Estats Parts adoptaran totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació contra la dona en l'esfera de l'ocupació a fi d'assegurar a la dona, en condicions d'igualtat amb els homes, els mateixos drets, en particular:
a) El dret a treball com a dret inalienable de tot ésser humà;
b) El dret a les mateixes oportunitats d'ocupació, inclòs el dret a l'aplicació dels  mateixos criteris de selecció en qüestions d'ocupació;
c) El dret a triar lliurement professió i ocupació, el dret a l'ascens, a l'estabilitat en l'ocupació i a  totes les prestacions i altres condicions de servei, i el dret a la formació professional i al reciclatge, inclòs l'aprenentatge, la formació professional superior i a la instrucció periòdica;
d) El dret a igual remuneració, incloses les prestacions, i a la igualtat de tracte pel que fa a un treball d'igual valor, així com a la igualtat de tracte respecte a l'avaluació de la qualitat de la feina;
e) El dret a la seguretat social, en particular en casos de jubilació, desocupació, malaltia, invalidesa, vellesa o una altra incapacitat per treballar, com també el dret a vacances pagades;
f) El dret a la protecció de la salut i a la seguretat en les condicions de treball, fins i tot la salvaguarda de la funció de reproducció.
2. A fi d'impedir la discriminació contra la dona per raons de matrimoni o maternitat i assegurar l'efectivitat del seu dret a fer feina, els Estats  Parts prendran mesures adequades per a:
a) Prohibir, sota pena de sancions, l'acomiadament per motiu d'embaràs o llicència de maternitat i la discriminació en els acomiadaments sobre la base de l'estat civil;
b) Implantar la llicència de maternitat amb sou pagat o amb prestacions socials comparables sense pèrdua del lloc de feina previ, l'antiguitat o els beneficis socials;
c) Impulsar el subministrament dels serveis socials de suport necessaris per permetre que els pares combinin les obligacions amb la família amb les responsabilitats de la feina i la participació en la vida pública, especialment mitjançant el foment de la creació i el desenvolupament d'una xarxa de serveis destinats a l'atenció dels infants;
d) Prestar protecció especial a la dona durant l'embaràs en els tipus de feines que s'hagi provat que puguin resultat perjudicials per a ella.
3. La legislació protectora relacionada en les qüestions compreses en aquest article serà examinada periòdicament a la llum dels coneixements científics i tecnològics i serà revisada, derogada o ampliada segons correspongui.

Article 12
1. Els Estats Parts adoptaran totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació contra la dona en l'esfera de l'atenció mèdica a fi d'assegurar, en condicions d'igualtat entre homes i dones, l'accés a serveis d'atenció mèdica, inclosos els que es refereixen a la planificació de la família.
2. Sense perjudici del que disposa el paràgraf 1 de més amunt, els Estats Parts garantiran a la dona serveis apropiats per a l'embaràs, el part i el període posterior al part, proporcionant serveis gratuïts quan sigui necessari, i li asseguraran una nutrició adequada durant l'embaràs i alletament.

Article 13
Els Estats Parts adoptaran totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació contra la dona en altres esferes de la vida econòmica i social a fi d'assegurar, en condicions d'igualtat entre homes i dones, els mateixos drets, en particular:
a) El dret a prestacions familiars;
b) El dret a obtenir préstecs bancaris, hipoteques i altres formes de crèdit financer;
c) El dret a participar en activitats d'esplai, esports i en tots els aspectes de la vida cultural.

Article 14
1. Els Estats Parts tindran en compte els problemes especials a què s'ha d'enfrontar la dona rural i l'important paper que exerceix en la supervivència econòmica de la família, inclòs el seu treball en els sectors no monetaris de l'economia, i prendran totes  les mesures apropiades per assegurar l'aplicació de les disposicions de la present Convenció a la dona de les zones rurals.
2. Els Estats Parts adoptaran totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació contra la dona en les zones rurals a fi d'assegurar en condicions d'igualtat entre homes i dones, la seva participació en el desenvolupament rural i en els seus beneficis, i en particular li asseguraran el dret a:
a) Participar en l'elaboració i l'execució dels plans de desenvolupament a tots els nivells;
b) Tenir accés  a serveis adequats d'atenció mèdica, inclosa informació i assessorament i serveis en matèria de la planificació de la família;
c) Beneficiar-se directament dels programes de seguretat social;
d) Obtenir tots els tipus d'educació i de formació, acadèmica i no acadèmica, inclosos els relacionats amb l'alfabetització funcional i també, entre d'altres, els beneficis de tots els serveis comunitaris i de divulgació a fi d'augmentar la capacitat tècnica;
e) Organitzar grups d'autoajuda i cooperatives a fi d'obtenir igualtat d'accés a les oportunitats econòmiques mitjançant la feina per compte propi o d'altri;
f) Participar en totes les activitats comunitàries;
g) Obtenir accés als crèdits i préstecs agrícoles, als serveis de comercialització i a les tecnologies apropiades, i rebre un tracte igual en els plans de reforma agrària i de reubicació;
h) Gaudir de condicions de vida adequades, particularment en les esferes de l'habitatge, els serveis sanitaris, l'electricitat i l'abastament d'aigua, el transport i les comunicacions.

PART   IV
Article 15
1. Els Estats Parts reconeixeran a la dona la igualtat amb l'home davant la llei.
2. Els Estats Parts reconeixeran a la dona, en matèries civils, una capacitat jurídica idèntica a la de home i les mateixes oportunitats per a l'exercici d'aquesta capacitat. En particular, reconeixeran a la dona iguals drets per signar contractes i administrar béns i li dispensaran un tracte igual en totes les etapes del procediment als tribunals de justícia.
3. Els Estats Parts convenen que tot contracte o qualsevol altre instrument privat  amb efecte jurídic que tendeixi a limitar la capacitat jurídica de la dona es considerarà nul.
4. Els Estats Parts reconeixeran a l'home i a la dona els mateixos drets pel que fa a la legislació relativa al dret de les persones a circular lliurement i a la llibertat per triar la residència i el domicili.

Article 16
1. Els Estats Parts adoptaran totes les mesures adequades per eliminar la discriminació contra la dona en tots els assumptes relacionats amb el matrimoni i les relacions familiars i, en particular, asseguraran en condicions d'igualtat entre homes i dones:
a) El mateix dret per contreure matrimoni;
b) El mateix dret per triar lliurement cònjuge i contreure matrimoni només pel seu lliure albir i el seu ple consentiment;
c) Els mateixos drets i responsabilitats durant el matrimoni i en ocasió de la seva dissolució;
d) Els mateixos drets i responsabilitats com a progenitors, qualsevol que sigui el seu estat civil, en
matèries relacionades amb els fills, en tots els casos, els interessos dels fills seran la consideració primordial.
e) Els mateixos drets a decidir lliurement i responsablement el nombre dels seus fills i l'interval entre els naixements i a tenir accés a la informació, l'educació i els mitjans que els permetin exercir aquests drets.
f) Els mateixos drets i responsabilitats respecte a la tutela, la curatela, la custòdia i l'adopció dels fills o institucions anàlogues quan aquests conceptes existeixin en la legislació nacional ; en tots els casos, els interessos dels fills seran la consideració primordial;
g) Els mateixos drets personals com a marit i muller, entre els quals el dret a triar llinatge, professió i ocupació
h) Els mateixos drets a cadascun dels cònjuges en matèria de propietats, compres, gestió, administració, gaudi i disposició dels béns, tant a títol gratuït com onerós.
2. No tindran cap efecte jurídic les esposalles i el matrimoni d'infants i s'adoptaran totes les mesures necessàries, fins i tot de caràcter legislatiu, per fixar una edat mínima per a  la celebració del matrimoni i fer obligatòria la inscripció del matrimoni en un registre oficial.

PART V
Article 17
1. Amb la finalitat d'examinar els progressos realitzats en l'aplicació de la present Convenció, s'establirà un Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona (denominat en endavant el Comitè) compost, en el moment de l'entrada en vigor de la Convenció de divuit, i, després de la seva ratificació o adhesió pel trenta-cinquè Estat Part, de vint-i-tres experts de gran prestigi moral i competència en l'esfera pròpia de la Convenció. Els experts seran elegits pels Estats Parts entre els seus nacionals, i exerciran les funcions a títol personal; es tindran en compte una distribució geogràfica equitativa i la representació de les diferents formes de civilització, com també els principals sistemes jurídics.
2. Els membres del Comitè seran elegits en votació secreta d'una llista de persones designades pels Estats Parts. Cadascun dels Estats Parts podrà designar una persona entre els propis nacionals.
3. L'elecció inicial se celebrarà sis mesos després de la data d'entrada en vigor de la present Convenció. Almenys tres mesos abans de la data de cada elecció, el secretari general de les Nacions Unides dirigirà una carta als Estats Parts convidant-los a presentar les candidatures en un termini de dos mesos. El secretari general prepararà una llista per ordre alfabètic de totes les persones designades d'aquesta manera, indicant els Estats Parts que les han designades, i la comunicarà als Estats Parts.
4. Els membres del Comitè seran elegits en una reunió dels Estats Parts que serà convocada pel secretari general i que se celebrarà a la seu de les Nacions Unides. En aquesta reunió, per a la qual formaran quòrum dos terços dels Estats Parts, es consideraran elegits per al Comitè els candidats que obtinguin el major nombre de vots i la majoria absoluta dels vots dels representants dels Estats Parts presents i votants.
5. Els membres del Comitè seran elegits per quatre anys. No obstant això, el mandat de nou dels membres elegits en la primera elecció expirarà al cap de dos anys, immediatament després de la primera elecció el president del Comitè designarà per sorteig els noms d'aquests nou membres.
6. L'elecció dels cinc membres  addicionals del Comitè se celebrarà conformement als que disposen els paràgrafs 2, 3 i 4 del present article després que el trenta-cinquè Estat Part hagi ratificat la Convenció o s'hi hagi adherit. El mandat de dos dels membres addicionals elegits en aquesta ocasió, els noms dels quals designarà per sorteig el president del Comitè, expirarà al cap de dos anys.
7. Per cobrir les vacants imprevistes, l'Estat Part l'expert del qual hagi cessat en les seves funcions com a membre del Comitè designará entre els seus nacionals un altre expert a reserva de l'aprovació del Comitè.
8. Els membres del Comitè, amb l'aprovació prèvia de l'Assemblea General, percebran emoluments dels fons de les Nacions Unides en la forma i les condicions que l'Assemblea determini, tenint en compte la importància de les funcions del Comitè.
9. El secretari general de les Nacions Unides proporcionarà el personal i els serveis  necessaris per a l'exercici eficaç, de les funcions del Comitè en virtut de la present Convenció.

Article 18
1. Els Estats Parts es comprometen a sotmetre al secretari general de les Nacions Unides, perquè l'examini el Comitè, un informe sobre les mesures legislatives, judicials, administratives o d'una altra índole que hagin adoptat per fer efectives les disposicions de la present Convenció i sobre els progressos realitzats en aquest sentit:
a) En el termini d'un any comptador de l'entrada en vigor de la Convenció per a l'Estat de què es tracti;
b) En endavant almenys cada quatre anys i, a més, quan el Comitè ho sol.liciti.
2. Es podran indicar en els informes els factors i les dificultats que afectin el grau de compliment de les obligacions imposades per la present Convenció.

Article 19
1. El  Comitè aprovarà el propi reglament.
2. El Comitè elegirà la seva Mesa per un període de dos anys.

Article 20
1. El Comitè es reunirà normalment cada any per un període que no sobrepassi de dues setmanes per examinar els informes que se li presentin conformement a l'article 18 de la present Convenció.
2. Les  reunions del Comitè es faran normalment a la seu de les Nacions Unides o a qualsevol altre lloc convenient que determini el Comitè.

Article 21
1. El Comitè, per conducte del Consell Econòmic i Social, informarà anualment l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre les seves activitats i podrà fer suggeriments i recomanacions de caràcter general basades en l'examen dels informes i de les dades trameses pels Estats Parts. Aquests suggeriments i recomanacions de caràcter general s'inclouran en l'informe del Comitè juntament amb les observacions, si n'hi ha, dels Estats Parts.
2. El secretari general de les Nacions Unides trametrà els informes del Comitè a la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona per a la seva informació.

Article 22
Els organismes especialitzats tindran dret a estar representats en l'examen de l'aplicació de les disposicions de la present Convenció que correspongui a l'esfera de les seves activitats. El Comitè podrà convidar els organismes especialitzats a presentar informes sobre l'aplicació de la Convenció en les àrees que corresponguin a l'esfera de les seves activitats.

PART VI
Article 23
Res del que disposa la present Convenció no afectarà cap disposició que estigui més encaminada a  aconseguir la igualtat entre homes i dones i que pugui formar part de:
a) La legislació d'un Estat Part; o
b) Qualsevol altra convenció, tractat o acord internacional vigent en aquest Estat.

Article 24
Els Estats Parts es comprometen a  adoptar totes les mesures necessàries en l'àmbit nacional per aconseguir la plena realització dels drets reconeguts en la present Convenció.

Article 25
1. La present Convenció estarà oberta a la firma de tots els Estats.
2. Es designa el secretari general de les Nacions Unides dipositari de la present Convenció.
3. La present Convenció està subjecta a ratificació. Els instruments de ratificació es dipositaran en poder del secretari general de les Nacions Unides
4. La present Convenció estarà oberta a l'adhesió de tots els Estats.  L'adhesió s'efectuarà dipositant un instrument d'adhesió en poder del  secretari general de les Nacions Unides.

Article 26
1. En qualsevol moment, qualsevol dels Estats Parts podrà formular una sol.licitud de revisió de la present Convenció mitjançant comunicació escrita dirigida al secretari general de les Nacions Unides.
2. L'assemblea General de les Nacions Unides decidirà les mesures que, en cas necessari, hagin d'adoptar-se pel que fa a aquesta sol.licitud.

Article 27
1. La present Convenció entrarà en vigor el trentè dia comptador de la data en què hagi estat dipositat en poder del secretari general de les Nacions Unides el vintè instrument de ratificació o d'adhesió.
2. Per cada Estat que ratifiqui la convenció o s'hi adhereixi després d'haver estat dipositat el vintè instrument de ratificació o d'adhesió, la Convenció entrarà en vigor el trentè dia a partir de la data en què aquest Estat hagi dipositat el seu instrument de ratificació o adhesió.

Article 28
1. El secretari general de les Nacions Unides rebrà i comunicarà a tots els Estats el text de les reserves formulades pels Estats en el moment de la ratificació o de l'adhesió.
2. No s'acceptarà cap reserva incompatible amb l'objecte i el propòsit de la present Convenció.
3. Tota reserva podrà ésser retirada en qualsevol moment per mitjà d'una notificació a aquest efecte dirigida al secretari general de les Nacions Unides, el qual, n'informarà tots els Estats. Aquesta notificació farà efecte en la data de la recepció.

Article 29
1. Tota controvèrsia que sorgeixi entre dos o més Estats Parts amb respecte a la interpretació o aplicació de la present Convenció que no se solucioni mitjançant negociacions se sotmetrà a l'arbitratge a petició d'un aquests Estats. Si en el termini de sis mesos comptadors de la data de presentació de sol.licitud d'arbitratge, les parts no aconsegueixen posar-se d'acord sobre la forma d'aquest, qualsevol de les parts podrà sotmetre la controvèrsia al Tribunal Internacional de Justícia mitjançant una sol.licitud presentada d'acord amb l'Estatut del Tribunal.
2. Tot Estat Part, en el moment de la firma o ratificació de la present Convenció o de la seva adhesió, podrà declarar que no es considera obligat pel paràgraf 1 del present article. Els altres Estats Parts no estaran obligats per aquest paràgraf davant cap Estat Part que hagi formulat aquesta reserva.
3. Tot Estat Part que hagi formulat la reserva prevista en el paràgraf 2 del present article podrà retirar-la en qualsevol moment notificant-ho al secretari general de les Nacions Unides.

Article 30
La present Convenció, els textos àrab, xinès, espanyol, francès, anglès i rus de la qual són igualment autèntics, es dipositarà en poder del secretari general de les Nacions Unides.
En testimoni de què, els infrascrits, degudament autoritzats, firmen la present Convenció.

Versió publicada a "Drets Humans. Recopilació dels principals textos relacionats amb la protecció dels drets fonamentals dels éssers humans", Consell de Mallorca, 1998