CATALÀ: Principal > Recursos > Humor | ESPAÑOL: Principal > Recursos > Humor

Humor gràfic i drets humans / Humor gráfico y derechos humanos


Declaració dels Drets dels Infants - cartells / Declaración de los derechos de la infancia - carteles
CATALÀ | ESPAÑOL

10 cartells (PDF)
Il.lustrats amb acudits de la Triu

Per a imprimir-los ampliats, en A3 o una impressora de format més gran, selecciona "encaixar en el paper" (o una indicació semblant segons el programa per imprimir PDFs que facis servir)

Versió en HTML. (no es recomana per a imprimir)

Altres cartells: Declaració Universal dels Drets Humans


ESPAÑOL

10 carteles (PDF)
Ilustrados con chistes de Triu

Para imprimirlos ampliados, en A3 o en una impresora de mayor formato, selecciona "encajar en papel" (o una indicación parecida según el programa que utilices para imprimir PDFs)

Versión en HTML. (no se recomienda para imprimir)

Otros carteles: Declaración Universal de los Derechos Humanos