Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes per matèries; Setmana pels drets humans
El cos i els drets humans


Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Activitat d'expressió corporal representant els articles de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Àrea
Educació física.

Edat
ESO (12 a 16 anys).

Durada
60 minuts.

Dret relacionat
Tots els de la Declaració Universal dels Drets Humans.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Conèixer els drets humans.
Utilitzar el llenguatge corporal com a mitjà d'expressió.

Preparació per part del professorat
--

Material o suport
Exemplars de la Declaració Universal dels Drets Humans per a cada alumne o grup.
Opcionalment:
-Màquina de fer fotos.
-Vídeo "Els drets humans", amb els 30 articles de la Declaració Universal en forma de petits videoclips (per a aconseguir el vídeo, posar-se en contacte amb la seu més propera d'Amnistia Internacional; consulta l'Annex 4 de la Guia).

Metodologia
Presentació de la Declaració Universal dels Drets humans i lectura del seu contingut. (el vídeo esmentat anteriorment pot complir aquesta funció).
Dividir l'alumnat en grups de quatre.
Cada grup escull un dels drets de la Declaració Universal. Han de buscar la forma de representar aquest dret (o alguna paraula clau que el defineixi) només mitjançant l'expressió corporal. Per exemple, les mans entrellaçades dels integrants d'un grup poden representar la solidaritat, el principi recollit a l'article 29 de la Declaració Universal, que parla de drets i deures.
Quan els grups hagin preparat la seva representació, l'executen davant els altres grups, els quals han d'endevinar el dret que estan representant.
Opcionalment: realitzar una fotografia del moment més descriptiu de la representació de cada grup, amb la finalitat de fer, posteriorment, una exposició.

Avaluació
Valorar la creativitat i l'expressivitat de les representacions.
Valorar la capacitat de cooperació per a aconseguir l'objectiu proposat.

Continuïtat o relació amb altres activitats
Fer un cartell amb cadascuna de les fotografies que s'hagin realitzat, adjuntant-hi el text de l'article que representa. Exposar els cartells a algun lloc visible del centre. Opcionalment: adjuntar al cartell informació sobre el grau de respecte a nivell mundial de l'article representat, organitzar la recerca de la informació necessària (per exemple a través de les pàgines d'Internet d'Amnistia Internacional o d'altres ONG), etc.

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).