Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes per matèries; Setmana pels drets humans
Diagrames, càlculs i drets humans


Aquesta activitat forma part de les propostes de la Setmana pels drets humans.
Descripció
Representació gràfica, mitjançant diagrames, de dades sobre drets humans; realització d'operacions diverses (%, etc.) amb el mateix tipus de dades.
És una versió simplificada de l'activitat Actualitat i drets humans.

Àrea
Matemàtiques.

Edat
Primer cicle d'ESO (a partir de 12 anys).

Durada
20 minuts.

Dret relacionat
La Declaració Universal dels Drets Humans en general, o algun dels drets en particular.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Treballar amb diagrames. Operar amb % o altres conceptes matemàtics.
Familiaritzar-se amb temes relatius als drets humans.

Preparació per part del professorat
Elaboració o adaptació d'exercicis utilitzant dades relacionades amb els drets humans.
Qualsevol dels exercicis del llibre de text habitual es pot adaptar fàcilment amb dades relacionades amb els drets humans: índexs de pobresa, d'escolarització, discriminació sexista, esperança de vida, víctimes civils a les guerres, accés a l'habitatge, llibertat d'expressió, països amb pena de mort, índexs d'execucions... a escala mundial, continental, nacional, local... evolució al llarg de dècades, segles...
S'adjunten un parell d'exemples.

Material o suport
--

Metodologia
Demanar a l'alumnat que resolgui un exercici sobre diagrames, %, etc.
S'adjunten dos exemples en els annexos 1 i 2.
Corregir els exercicis.
Breu comentari sobre el tipus de dades de l'exercici, del dret o drets humans als quals es refereixen.

Avaluació
Comprovació del domini del tipus d'operació feta servir.
Reflexió sobre la utilitat de fer servir aquest tipus de dades per a sensibilitzar mitjançant els breus comentaris amb els quals s'acompanya l'exercici.

Continuïtat o relació amb altres activitats
L'activitat es pot repetir tantes vegades com es desitgi, amb nous exercicis adaptats a la part del temari que es tracti.
Si es vol incidir més en la reflexió sobre els drets representats per les dades, es pot portar a terme l'activitat Actualitat i drets humans.
Una altra opció: proposar la representació gràfica del text de l'activitat Imagina una llarga desfilada (corresponent a la publicació "La alternativa del juego - 2", Sedupaz).

Elaboració del material
Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya.
Origen dels annexos: "Materiales para la educación en Derechos Humanos" (Gorka Azkarate, Lourdes Errasti y Maite Mena. Ararteko, 2000).
Més informació sobre els materials de l'Ararteko.

Annex 1
Diagrames sobre la distribució del treball i la renda entre homes i dones.

Representació gràfica de les següents dades:
--Les dones fan aproximadament els 2/3 de les hores treballades en el món
--Se'ls paga aproximadament 1/10 del salari mundial.
--Aproximadament, posseeixen només el 1/100 de la propietat mundial.

Annex 2
Càlcul comparatiu del temps dedicat al treball i a l'oci
(de l'activitat "La Declaración y el derecho al ocio", Materiales para la educación en derechos humanos, Ararteko, 2000)

Establir els percentatges que cadascuna de les següents persones dedica al treball, a l'oci i al descans (es pot calcular anualment i/o setmanalment, diàriament):

Estudiant

Treball: va a classe durant nou mesos, 5 dies a la setmana, cada dia 6 hores. A més, estudia a casa 2 hores i col·labora de mitjana al llarg de l'any 1 hora diària en feines de la casa. Inverteix 2 hores en desplaçaments per anar a classe, un temps que s'inclou com a treball.
Oci: 2 hores diàries els dies lectius. Té lliures tots els caps de setmana i totes les vacances (és un bon estudiant, ho aprova tot), excepte el temps de les feines domèstiques, menjars...
Descans i menjars: dorm cada dia 8 hores i en dedica 3 als menjars.
Treballador
Treball: 8 hores diàries 5 dies a la setmana. Inverteix 2 hores en desplaçaments per anar al treball, un temps que s'inclou com a treball. No col·labora en les feines de la casa.
Oci: té lliures tots els caps de setmana i totes les vacances (un mes). Els dies laborables li queden 3 hores lliures (bar, penya...).
Descans i menjars: dorm cada dia 8 hores i en dedica 3 als menjars.
Treballadora i mestressa de casa
Treball: 7 hores diàries 5 dies a la setmana fora de casa. Inverteix 2 hores en desplaçaments per a anar al treball, un temps que s'inclou com a treball. 3 hores diàries en les feines de la casa (cuinar, rentar, organitzar...) els 365 dies de l'any.
Oci: té lliures els caps de setmana i les vacances del treball fora de la llar (un mes). Els dies laborables li queda 1 hora lliure.
Descans i menjars: dorm cada dia 8 hores i en dedica 3 als menjars.