Principal > Materials > Guia > Criteris d'avaluació dels materials
Guia d'educació en drets humans - Inici.
Criteris d'avaluació dels materials

Adaptació de l'annex del mateix títol de la publicació "Materiales para la educación en Derechos Humanos" (Ararteko, 2000)
 
Un dels problemes més grans que es troba l'educador o educadora quan treballa amb materials didàctics, en aquest cas sobre l'educació en Drets Humans, és el de plantejar-se com avaluar la resposta que l'alumnat ha donat al desenvolupament de l'activitat. L'objectiu d'aquest apartat és proporcionar unes possibles pistes per a realitzar una avaluació de l'activitat portada a terme.

Les fitxes de les activitats de la Guia ja incorporen un apartat d'avaluació (específic per a cada activitat concreta); les indicacions generals d'aquest apartat tenen com a objectiu complementar-lo.

En aquest cas s'han marcat tres apartats d'avaluació:

1) Eficiència de l'exercici

2) Adequació de l'exercici a l'objectiu marcat 3) Impacte aconseguit en l'aula Al marge de la utilitat que l'avaluació tingui per a l'educador o educadora que hagi realitzat alguna activitat, els responsables d'aquesta Guia agrairem tots els comentaris i suggeriments que ens arribin, ja que ens ajudaran a corregir-la i millorar-la.