Principal > Documentació > Documents sobre DH

Declaració contra la Tortura / DECLARACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE TOTES LES PERSONES CONTRA LA TORTURA I D'ALTRES PENES O TRACTES CRUELS, INHUMANS O DEGRADANTS
Nacions Unides, 9 de desembre de 1975 


Article 1.
1. D'acord amb la present Declaració, hom entendrà per tortura tot acte mitjançant el qual un funcionari públic o una altra persona instigada per ell infligeixi intencionadament a una persona penes o patiments greus, tant físics com mentals, amb l'objectiu d'obtenir d'aquesta o d'un tercer informació o una confessió, de castigar-la per un acte que hagi comès o que hom sospiti que ha comès, o d'intimidar aquesta persona o d'altres. No es consideraran tortura les penes o patiments que només siguin conseqüència de la privació legítima de la llibertat, o que siguin inherents o incidentals a aquesta, en la mesura que estiguin en consonància amb les Regles Mínimes per al Tractament dels Reclusos.
2. La tortura constitueix una forma agreujada i deliberada de tracte o pena cruel, inhumà o degradant.

Article 2.
Tot acte de tortura o qualsevol tracte o pena cruel, inhumà  o degradant, constitueix una ofensa a la dignitat humana i serà condemnat com a violació dels propòsits de la Carta de les Nacions Unides i dels drets humans i llibertats fonamentals proclamats en la Declaració Universal de Drets Humans.

Article 3.
Cap Estat no permetrà o tolerarà la tortura o d'altres penes o tractes cruels, inhumans o degradants. Hom no podrà invocar circumstàncies excepcionals tals com estat de guerra o amenaça de guerra, inestabilitat política interna o qualsevol altra emergència pública com a justificació de la tortura o d'altres tractes o penes cruels, inhumants o degradants.

Article 4.
Tots els Estats, de conformitat amb les disposicions de la present Declaració, prendran mesures efectives per impedir la pràctica dintre de llurs jurisdiccions de tortures o d'altres penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Article 5.
En la instrucció de la policia i d'altres funcionaris públics responsables de les persones privades de llur llibertat, s'assegurarà que es tingui plenament en compte la prohibició de la tortura i d'altres penes o tractes cruels, inhumans o degradants. Aquesta prohibició s'inclourà, si s'escau, en les normes o instruccions generals que es publiquin en relació amb els deures i funcions de qualsevol encarregat de la custòdia o tracte de les persones esmentades.

Article 6.
Tots els Estats examinaran periòdicament els mètodes d'interrogatori i les disposicions per a la custòdia i tracte de les persones privades de llibertat en llur teritori, a fi i efecte de prevenir qualsevol cas de tortura o d'altres penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Article 7.
Tots els Estats asseguraran que tots els actes de tortura definits en l'Article 1 constitueixin delicte d'acord amb la legislació penal. Això mateix s'aplicara als actes que constitueixen participació, complicitat, incitació o intent de cometre tortura.

Article 8.
Tota persona que al.legui que ha estat sotmesa a tortura o d'altres penes o tractes cruels, inhumans o degradants, per un funcionari públic o per instigació seva, tindrà dret que el seu cas sigui examinat de manera imparcial per les autoritats competents de l'Estat interessat.

Article 9.
 Sempre que hi hagi motius raonables per creure que s'ha comès un acte de tortura tal com se'l defineix en l'Article 1, les autoritats competents de l'Estat interessat endegaran d'ofici i amb rapidesa una investigació imparcial.

Article 10.
Si de la investigació a la qual fan referència els articles 8 o 9 s'arriba a la conclusió que sembla haver-se comès un acte de tortura tal com se'l defineix en l'Article 1 s'incoarà un procediment penal contra el suposat culpable de conformitat amb la legislació nacional. Si hom considera fonamentada una al.legació d'altres formes de penes o tractes cruels, inhumans o degradants, el suposat culpable o culpables seran sotmesos a procediments judicials, disciplinaris o d'altres procediments adequats.

Article 11.
Quan es demostri que un acte de tortura o d'altres penes o tractes cruels, inhumans o degradants han estat comesos per un funcionari públic o a instigació seva, hom concedirà a la víctima una reparació i una indemnització, de conformitat amb la legislació nacional.

Article 12.
Cap declaració que es demostri que ha estat feta com a resultat de tortura o d'altres penes o tractes cruels, inhumans o degradants no podrà ser invocada com a prova contra la persona involucrada ni contra cap altra persona en cap procediment.