Principal > Documentació > Documents sobre DH

Documents de les Nacions Unides: definicions

Documents juridicament vinculants
--Les Declaracions (com la Declaració Universal dels Drets Humans o la dels Drets dels Infants) no són documents juridicament vinculants; els estats signataris no estan obligats a respectar aquestes Declaracions.
--En canvi, si que són vinculants (un cop signats) els Pactes, els Convenis i les Convencions, com el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals o la Convenció sobre els Drets de l'Infant.

Declaració
Document que detalla uns drets, però que no implica un compromís per part dels estats. Acostuma a ser el pas previ a l'elaboració d'un conveni o una convenció.

Convenció
Acord entre estats. Disposa d'una força jurídica d'obligat compliment per part dels estats que l'han ratificat.

Pacte
Reben aquest nom els dos primers acords (sobre drets civils i polítics i sobre drets económics socials i culturals), que concreten la Declaració Universal i estableixen mesures obligatòries per als estats firmants.

Tractat
Terme sinònim de convenció.

Conveni
Acord internacional promoguts per l'Organització Internacional del Treball (OIT). Té el mateix valor jurídic que una convenció. L'OIT és un organisme de les Nacions Unides especialitzat en els drets i les condicions laborals; hi participen representamts dels governs, dels empresaris i dels treballadors.

Protocol
Acord que completa un tractat internacional, una convenció, i que té el mateix valor jurídic.

Ratificació, Adhesió
Aprovació d'un tractat o convenció per part dels òrgans competents.

Recomanació
Text internacional desprovist de força obligatòria.

Resolució
Text votat per un organisme internacional (per exemple, les Nacions Unides).

Estat part
País el govern del qual ha ratificat o s'ha adherit a un tractat o acord, i que per tant està legalment obligat a respectar-ne els continguts.

Firma
Expressió de la intenció d'un Estat d'abstenir-se de realitzar actes contraris als objectius d'un tractat o acord, i de ratificar-lo o adherir-s'hi en un futur.