Principal > Objectius > AI + EDH

Amnistia Internacional i l'educació en drets humans


Introducció

L'objectiu de l'educació en drets humans és aconseguir que les persones entenguin què són els drets humans, percebin la seva importància i assumeixin que s'han de respectar i defensar.

L'educació en drets humans busca (dins d'un marc metodològic interactiu i participatiu), el canvi d'actituds i de comportament, l'aprenentatge de noves capacitats i la promoció de l'intercanvi de coneixements i d'informació.

És una tasca a llarg termini i té com a objectiu fer entendre els temes que tracta i fer que les persones adquireixin les aptituds necessàries per articular els seus drets i comunicar aquest coneixement a altres persones.

L'educació en drets humans inclou una gran varietat de programes d'educació innovadors i efectius en el sector formal, informal i no formal, i que Amnistia Internacional implementa a tot el món. L'educació en drets humans:

 • reconeix la universalitat i indivisibilitat dels drets humans.
 • incrementa el coneixement i la comprensió dels drets humans.
 • capacita les persones perquè reclamin els seus drets.
 • ajuda les persones a utilitzar els instruments legals concebuts per protegir els drets humans.
 • fa servir una metodologia interactiva i participativa per generar actituds de respecte envers els drets humans.
 • desenvolupa les aptituds necessàries per defensar els drets humans.
 • integra els principis dels drets humans en la vida quotidiana.
 • crea un espai per al diàleg i el canvi.
 • fomenta el respecte i la tolerància.
 • L'educació en drets humans és una de les eines que permeten portar a la pràctica la base teòrica dels drets humans. Els drets humans són inalienables però això no vol dir que totes les persones entenguin: a) que tenen aquests drets. b) la complexitat dels temes involucrats.

  L'educació en drets humans pot ajudar les persones a comprendre els aspectes teòrics dels drets humans i a integrar-los en la seva vida diària, així com també a acomplir una funció en la protecció dels seus propis drets i a emprendre accions per defensar els drets d'altres persones.

  El treball d'Amnistia Internacional en l'àmbit de l'educació en drets humans fomenta l'espectre complet de drets humans, tal i com han quedat establerts en la Declaració Universal dels Drets Humans de l'ONU, en els seus pactes internacionals i en altres convenis, normes i tractats acordats internacionalment. Amnistia Internacional remarca la universalitat, indivisibilitat i interdependència de tots els drets humans.

  > Més informació